Tài liệu sự kiện

Bài trình bày: Chia sẻ về case study: Điều tra, xử lý tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) tại Việt Nam

ÔNG NGUYỄN VĂN CHUNG

Chuyên gia kỹ thuật nghiệp vụ, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC)

Bài trình bày: Xu hướng tấn công DDoS 202x trên thế giới & Giải pháp phòng ngừa: Kinh nghiệm của Cloudflare

ÔNG SARAN CHANDRAN

Giám đốc khu vực ASEAN, Cloudflare

BÀ MAI NGỌC TÚ

Trưởng bộ phận chăm sóc và phát triển khách hàng, Cloudflare

Video xem lại hội thảo

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC